IP:
   on:  o:  w:
Imieniny:


AKTUALNOŚCI


------------------------------------------------------------------------------------------------

Drodzy Parafianie i Goście !

W obecnej sytuacji, związanej epidemią koronawirusa,
 rytm życia naszej wspólnoty parafialnej koncentruje się wokół:


A) MSZE ŚW W NIEDZIELE 
dla 5 osób (dla osób związanych z intencją danej Mszy)
– wg. stałego porządku:
w Kamienicy – sobota g. 18.00, niedziela g. 8.00 i 12.00,
w Załakowie – niedziela g. 10.00


B) MSZA ŚW. W TYGODNIU tylko w kościele parafialnym -
codziennie (pon.-pt.) o g. 17.00 
dla 5 osób (dla osób związanych z intencją danej Mszy).

Od poniedziałku 30 marca planowana jest druga Msza św. w kościele parafialnym

(godzina zostanie podana)

C) RÓŻANIEC W DOMACH, W RODZINACH o g. 20.30,
- w łączności z duszpasterzami odmawiającymi go w tym samym czasie w kościele


Przygotowujemy się do transmisji on-line Mszy św. z naszego kościoła parafialnego

(przy pomocy Facebooka) – prawdopodobnie już od soboty 28 marca g. 18.00Z modlitwą

Ks. Andrzej Piernikarczyk – proboszcz

 

 

ZASADY DZIAŁAŃ DUSZPASTERSKICH 

W PARAFII KAMIENICA KRÓLEWSKA

OPRACOWANE NA PODSTAWIE WSKAZAŃ    DOTYCZĄCYCH    DYSCYPLINY    SAKRAMENTÓW

I    SAKRAMENTALIÓW    W    DIECEZJI    PELPLIŃSKIEJ

W   CZASIE   STANU    ZAGROŻENIA   EPIDEMICZNEGO

z dnia 25 marca 2020 roku

 

 

1.    Biskup Pelpliński do odwołania udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w związku z epidemią i ograniczeniami liczby wiernych, mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych.

 

2.    Zachęcamy wiernych do duchowego uczestnictwa w liturgii za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Komunia duchowa to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiej bliskości z Jezusem, jaką daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi. W czasie tego wewnętrznego aktu należy wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłość ku Niemu oraz pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie. Chrześcijanin może otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii

 

3.    Należy zachować zarządzenia władz państwowych dotyczące liczby uczestników zgromadzenia. Obecnie we Mszy świętej może uczestniczyć 5 osób oraz posługujący.  Zachęcamy do przynajmniej jednometrowego dystansu między uczestnikami liturgii.

 

4.      Osoby, które zamówiły intencję mszalną prosimy aby we Mszy Świętej uczestniczyła rzeczywiście tylko najbliższa rodzina w liczbie nieprzekraczającej 5 osób

 

5.        W czasie przekazywania znaku pokoju należy ograniczyć się do skłonu głowy w stronę innych uczestników liturgii. Tak samo powinni będą postępować koncelebransi i usługujący.

 

6.        Zaleca się i zachęca się do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. W obecnej sytuacji taki sposób przyjmowania Ciała Pańskiego należy traktować priorytetowo.

 

7.        Sakrament pokuty i pojednania będzie odtąd sprawowany w kaplicy przy bocznym wejściu do kościoła parafialnego (będą ustawione dwa krzesła - dla szafarza i penitenta - w odległości 2 metrów). Po spowiedzi będzie możliwość przyjęcia Komunii Świętej. Godziny zostaną podane

 

8.        Sakrament chrztu świętego jest przełożony na czas po 11 kwietnia. Jeśli jest to niemożliwe prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny

 

9.        Informujemy o odpustach udzielonych w Dekrecie z dnia  19 marca 2020 roku przez Penitencjarię Apostolską na czas pandemii:

 

„Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach, jeśli w duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innych form pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.

Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa według słów Boskiego Odkupiciela: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13), otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach.

Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych warunkach z okazji obecnej epidemii światowej nawet tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie

 

 

10.    W czasie pogrzebu odbędzie się tylko liturgia na cmentarzu, bez wchodzenia do kaplicy cmentarnej, z zachowaniem ograniczenia do 5 osób. Msza Święta pogrzebowa będzie celebrowana po złożeniu trumny/urny do grobu z zachowaniem ograniczeń do 5 osób w niej uczestniczących 

 

11.    Kapłani trwają nadal na modlitwie różańcowej codziennie o godz. 20.30 w świątyni. Zachęcamy wiernych do wspólnej modlitwy za pośrednictwem środków społecznego przekazu (niebawem transmisja z naszego kościoła)

 

12.    Ograniczamy kontakty osobiste w kancelarii parafialnej, a jak najwięcej spraw załatwiamy telefonicznie 58 681 92 72 lub mailowo – apier@wp.pl lub pkamienica@diecezja-pelplin.pl

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat Biskupa Pelplińskiego    W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do decyzji organów państwowych ograniczających do pięćdziesięciu liczbę uczestników zgromadzeń, niniejszym postanawiam, aby w kościołach i kaplicach diecezji pelplińskiej podczas Mszy Świętych i nabożeństw nie przebywało więcej niż 50 osób. Zbliżając się do ww. określonej liczby wiernych wewnątrz świątyni, należy zamknąć drzwi i umieścić odpowiednią informację na zewnątrz lub ustanowić osobę/osoby, która/e nie będą wpuszczały wiernych i informowały o obowiązujących zakazach państwowych. Należy wytłumaczyć, że te szczególne środki ostrożności mają na celu zapewnienia bezpieczeństwa, a więc – pomimo ogromnego głodu i pragnienia Eucharystii - są wyrazem miłości bliźniego.
Kapłani proszeni są o przypominanie wiernym o dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, której udzieliłem wczoraj (zob. Kurenda nr 11/2020 z 13 marca 2020 r., poz. 53, s. 32) oraz o możliwości uczestniczenia w nabożeństwach za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Taką informację należy umieścić w gablocie ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii. Proszę również aby przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną. Członkowie Parafialnych Oddziałów Caritas powinni zapewnić pomoc osobom potrzebującym poprzez dostarczenie zakupów, w niektórych sytuacjach przyniesienie opału itp.
Biorąc pod uwagę komunikat Przewodniczącego KEP z 13 marca br., również zwracam się z prośbą do kapłanów, aby każdego dnia o godzinie 20.30 - bez udziału wiernych - odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.


Proszę Miłosiernego Boga o zmiłowanie i oddalenie chorób,
a Najświętszą Maryję Pannę Uzdrowienie Chorych o wsparcie.

Wszystkim z serca błogosławię.

+Ryszard Kasyna
Biskup Pelpliński
Pelplin, 13 marca 2020 r.------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat Biskupa PelplińskiegoW trosce o bezpieczeństwo i dobro wiernych,
niniejszym postanawiam, że wskazania zawarte w
Zarządzeniu nr 1/2020 Rady Stałej KEP z dnia 12 marca br.
obowiązują na terenie diecezji pelplińskiej.


W związku z powyższym:

1. udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. włącznie, zgodnie z p. 1 ww. zarządzenia Rady Stałej KEP;

2. wszystkie wizytacje i bierzmowania do dnia 29 marca br. włącznie zostają przeniesione na jesień 2020 r.; szczegółowe terminy zostaną podane zainteresowanym księżom proboszczom w późniejszym czasie;

3. przypomina się, iż odwołane obecnie rekolekcje szkolne - zgodnie z prawem oświatowym - można, w miarę możliwości, zorganizować w szkołach w innym terminie, który proboszczowie powinni ustalić z dyrektorami szkół;

4. celebracja diecezjalna XXXV Światowego Dnia Młodzieży zostaje przeniesiona z Niedzieli Palmowej, 5 kwietnia br. w Kościerzynie na obchody „Przystani – warsztatów dla duszy” dnia 20 czerwca br. w Pelplinie;

5. w czasie Mszy Świętych w modlitwie wiernych należy dodać wezwanie w intencji chorych, ich najbliższych i całej służby zdrowia, a w czasie śpiewania Suplikacji w intencji powołań dołączyć intencję o oddalenie choroby i powstrzymanie epidemii.


+Ryszard Kasyna
Biskup Pelpliński
Pelplin, 12 marca 2020 r.------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele broń nas w walce.
Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.
Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy.
A Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.


------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------


Trwa zbiórka środków na pokrycie schodów kościoła filialnego w Załakowie granitem

Ofiary można przekazywać na specjalne subkonto -

06 8324 0001 0000 1414 2000 0020

O stanie wpłat będziemy informować w każdą trzecią niedzielę miesiąca w ramach ogłoszeń parafialnych.

Za złożone ofiary składamy serdeczne "Bóg zapłać"------------------------------------------------------------------------------------------------


PRZYKAZANIA KOŚCIELNE
plik do pobrania


------------------------------------------------------------------------------------------------
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7 Slideshow Image 8

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kamienicy Królewskiej
83-342 Kamienica Królewska,  ul Jana Pawła II 1,  tel. 58 681 92 72, e-mail: apier@wp.pl
Konto: 82 8324 0001 0000 1414 2000 0010